Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego mPTech obowiązujący od 18.06.2018r.

Sklep internetowy mPTech, działający pod adresem sklep.mptech.eu, prowadzony jest przez mPTech Sp. z o.o., z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 243245, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12 712 500 PLN oraz NIP: 895-18-45-043.

Słownik:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem sklep.mptech.eu, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, która złożyła zamówienie w Sklepie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, informacje o wyrażonych zgodach marketingowych.
Zamówienie - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§ 1) Przyjmowanie i realizacja zamówień

1) Sklep prowadzi sprzedaż m.in. smartfonów, telefonów klasycznych akcesoriów do telefonów oraz dodatkowych usług gwarancyjnych za pośrednictwem platformy pod adresem sklep.mptech.eu służącej do zarządzania zamówieniami.
2) Zamówienia Klientów mogą być składane przez stronę internetową www.sklep.mptech.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:\
Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików „cookies."
Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej (lub kompatybilna)
3) Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest albo Konta Klienta albo zakup bez logowania i rejestracji konta.
3.a) Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie sklep.mptech.eu w tym podać imię, nazwisko, adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
3.b) Aby złożyć zamówienie bez rejestracji konta należy wybrać metodę dostawy, określić adres wysyłki, podać adres email oraz numer telefonu.4. Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4) Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
4.a) wyboru zamawianych towarów
4.b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony paragon/faktura (mogą to być różne adresy)
4.c) wyboru sposobu płatności.
5) W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
6) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klientowi przysługują następujące prawa:
6.a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
6.b) odstąpienie od umowy – Klient może odstąpić od umowy.
7) Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność Klientom zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 8 Zwrot środków finansowych.
8) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§ 2) Zmiany w zamówieniach

1) Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu przed dokonaniem płatności. Po dokonaniu płatności zmiany w zamówieniu mogą być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu +48 71 717 77 400 w ciągu 1 godziny od dokonania płatności.
2) Zmiany w zakresie modyfikacji adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu środków finansowych muszą być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie, możliwie jak najszybciej od momentu zgłoszenia zamówienia.

§ 3) Ceny towarów

1) Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
1.a) zawierają podatek VAT,
1.b) podawane są w złotych polskich,
2) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku podwyższenia ceny konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, terminie 14 od dnia poinformowania go o podwyższeniu ceny. Przy czym oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności wobec Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4) Dostawa

1) Dostawa odbywa się w wybranej i określonej przez klienta formie. Sklep oferuje dwie formy dostawy, za pomocą Paczkomatów Inpost lubza pomocą kuriera DPD.
2) Dla zamówień o łącznej kwocie 100 zł i więcej, Sklep pokrywa koszty dostawy.
3) Dla zamówień produktów o łącznej kwocie 100 zł i poniżej 100 zł, koszt dostawy pokrywa Kupujący.
4) Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Sklepu.
5) Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co niewątpliwie ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

§ 5) Czas realizacji zamówienia

1) Zamówienie jest realizowane w ciągu 24h, oznacza to przekazanie przesyłki do firmy logistycznej. Zamówienia złożone do godziny 12:00 dnia roboczego realizowane są tego samego dnia. Zamówienia złożone później realizowane są następnego dnia roboczego.
2) Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień dostarczenia towaru do Klienta.

§ 6) Formy płatności.

1) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1.a) płatność przy odbiorze
1.b) karta płatnicza, Blik, raty realizowane w systemie płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: przy płatności kartą płatniczą - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

§ 7) Reklamacje

1) Wybrane towary są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta lub na stronie www.sklep.mptech.eu
2) Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta.
3) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub poprzez formularz zamieszczony na sklep.mptech.eu/contact: Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty realizacji zamówienia.
4) W takim wypadku, towar zostanie odebrany od klienta kurierem na koszt Sklepu.
5) Wraz z odsyłanym towarem należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
6) Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość odpowiedniej części uiszczonej ceny zakupu towaru przez Klienta.

§ 8) Prawo odstąpienia od umowy

1) Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2) Zwracany towar należy przekazać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki kurierowi zleconemu przez Sklep do odbioru przesyłki. W tym celu prześlemy etykietę przewozową, którą należy nakleić na zapakowane pudełko.
3) Zwracany towar nie powinien nosić śladów wykraczających poza normalne użytkownie.
4) Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru) nie później niż w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Zwrot środków finansowych.

§ 9) Zwrot środków finansowych

1. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem karty płatniczej, w systemie PayU, zwrot należności następuje poprzez ten sam system płatności na rachunek, z którego nastąpiła płatność.
2. Jeśli Klient dokonał płatności za pobraniem, Sklep dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 10) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
2) Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 11) Dane osobowe


1) Administratorem danych osobowych jest mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31.
2) Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie mPTech oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3) Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4) W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
5) Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 12) Postanowienia końcowe

1) Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a mPTech Sp. z o.o.
2) Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
4) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 18.06.2018 r.
5) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.mptech.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.